Apply Now

ท่านสามารถสร้างบัญชีผู้สมัครงานหรือเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมงานกับเรา / You can create an applicant account or log in to work with us. Create Account / Log in

ตำแหน่งานที่เปิดรับ / Position

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ

2.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลการเงิน และการบริหารการเงินในภาพรวมทั้งภายในและภายนอก เช่น การวางแผนการลงทุน/สรรหาดอกเบี้ยที่เหมาะสม/รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน (สินทรัพย์บริษัท/วางแผนงบประมาณบริษัทฯ/ค่าใช้จ่ายบริษัทฯ การควบคุมสต๊อกคงเหลือ)

3.จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประโยชน์จากตลาดทุน และการวางแผนการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์

4.ประสานงานและควบคุม ดูแลระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบรายงานทางบัญชี ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.การสื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น) เพื่อสื่อสารความเข้าใจอันดี และให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความมั่นคง และโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ที่สะท้อนมูลค่าที่ราคาหุ้นบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาโท ขึ้นไป  สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์งานบริการงานบัญชี และการเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์/กลต.
5.มีความรู้ด้านบัญชีการวิเคราะห์ทางการเงิน การศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินมูลค่าทางธุรกิจ
6.วุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพ เชื่อ CFA / CPA หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีทักษะการบริหารและจัดการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้ดี
8.มีความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ หัวหน้าทีมมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้วยทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
9.ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กลต.กำหนด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
11.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

ประจำสำนักงานใหญ่
อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (สำนักงานใหญ่)

Apply Now

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ขับรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนทำความสะอาดรถยนต์ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน
2. ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และรายงานหัวหน้าแผนกธุรการบริการทุกครั้ง หากพบสิ่งผิดปกติ หรือกรณีอุบัติเหตุ
3. ดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ทุกๆ วันแรกของสัปดาห์ และแจ้งพนักงานธุรการบริการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดระยะเวลาด้วยความปลอดภัย และไม่ถูกร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
6. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. อายุ 30 - 45 ปี

3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)

4. มีประสบการณ์ทางด้านการขับรถยนต์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5. มีใบขับขี่รถยนต์ (หากมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. รู้เส้นทางใน กรุงเทพ-ปริมณฑล

7. ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นอย่างดี

8. สามารถขับรถไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

9. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้

10. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

11. หากไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ประจำ : สำนักงานใหญ่

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

เวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00


Apply Now

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
2. ตรวจสอบ และทำความเข้าใจเอกสารสัญญาควบคุมงานก่อสร้าง แบบก่อสร้าง ข้อกำหนดทางวิศวกรรมและสัญญาก่อสร้าง
3. ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา
4. ติดตามผลงานการก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้าง เครื่องจักรในการทำงานให้เป็นตามสัญญา
5. รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าของงานให้ผู้จัดการโครงการทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

1. เพศชาย 

2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา / สาขาก่อสร้าง (จบปี 2561) 

4. ประสบการณ์ในสายงานควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี

5. สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์- วันเสาร์  6 วัน/สัปดาห์ ได้

6. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปฏิบัติงานที่ 

โครงการควบคุมงานก่อสร้างผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ SV-901 (การประปานครหลวง)  จังหวัด นนทบุรี

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์ - วันเสาร์)

อัตราเงินเดือน  :  20,000 บาท


Apply Now

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1. ศึกษาออกแบบงานด้านสำรวจของโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด TOR
2. ตรวจสอบงานโครงสร้าง และงานสำรวจของโครงการ
3. รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ผู้จัดการโครงการทราบ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างสำรวจ / ก่อสร้าง / โยธา (จบปี 2561)

4. ประสบการณ์ในสายงานควบคุมงานก่อสร้างมาประมาณ 5 ปี

5. สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์- วันเสาร์  6 วัน/สัปดาห์ ได้

6. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน :  20,000 บาท

ปฏิบัติงานที่โครงการควบคุมงานก่อสร้างผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ SV-901 (การประปานครหลวง) จังหวัดนนทบุรี

 


Apply Now